Vivian Yeong
Vivian swears by a few things in life: lipsticks, K-beauty, and potatoes.
Written By

Vivian Yeong

0